การกำหนดเป้าหมาย

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลัก 5 ส. มาใช้การปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและทั่วถึง บนมาตรฐานเดียวกัน จนเป็นกิจจะลักษณะนิสัย
2. สภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด เป็นระเบียบและมีคามปลอดภัยในการทำงาน ผ่านเกณฑ์ 5 ส. ร้อยละ 85
3. บุคลากรโครงการบริหารจัดการของเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ( สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างลักษณะนิสัย) อย่างต่อเนื่อง
4. มีผลคะแนนตรวจเยี่ยมพื้นที่กิจกรรม 5 ส. ของแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
5. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส. การดำเนินงานกิจกรรม 5 ส. ของโครงการบริหารจัดการของเสีย ผ่าน Facebook website 5 ส. Green เป็นต้น