บุคลากร

บุคลากรทั้งหมดภายในหน่วยงาน

รายชื่อ
บุคลากร

                                                      นายไพวัลย์ เกิดทองมี                                                           หัวหน้าส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

ธุรการ
ธุรการ

               นางสาวอรอุมา  เกิดทองมี                                              นางสาวสุจิรา รูปโอ                                      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                       เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     

ธุรการ

                 นางสาวนัทธมน ลักขณา                                       นางสาวสกุลรัตน์ พุทธพงค์
                     พนักงานธุรการ                                                     พนักงานจัดการของเสีย 

บุคลากร
บุคลากร

                     นายอนันต์ โต๊ะดาหยะ                                          นายไกรนรา เพชรสีเงิน                                       พนักงานขับรถบรรทุก                                     พนักงานขับรถประเภทพิเศษ

บุคลากร
บุคลากร

                      นายวุฒิชัย คงชนะ                                                 นายนันทพร ปัตตาวี                                              นายช่างเทคนิค                                                     พนักงานขับรถยนต์

บุคลากร
บุคลากร

                  นายอนุสิทธิ์ ศรีสุวรรณ                                             นายบุญโชค สุขสบาย                                     พนักงานจัดการของเสีย                                          พนักงานจัดการของเสีย

บุคลากร
บุคลากร

                      นายสมบัติ ปัตาวี                                                  นายธีรวัฒน์ กั่งเซ้ง                                          พนักงานจัดการของเสีย                                         พนักงานจัดการของเสีย

บุคลากร
บุคลากร

                          นายธวัช พนาลี                                                      นายจิรภาส ไชยโย                                        พนักงานจัดการของเสีย                                          พนักงานจัดการของเสีย

บุคลากร
บุคลากร

                      นายชันรัตน์ เพชรลิ                                                 นายวิเชียร ชำนาญ                                         พนักงานจัดการของเสีย                                            ช่างฝีมือ(ช่างเชื่อม)

บุคลากร
บุคลากร

                           นายหัสดี ทองอยู่                                                นายณัฐวุฒิ ทองขยัน                                    ช่างฝีมือ  (ช่างซ่อมรถยนต์)                                   พนักงานจัดการของเสีย

บุคลากร
บุคลากร

                      นายทวีศักดิ์ เพชรา                                                   นายอภินันท์ รักดำ                                        พนักงานจัดการของเสีย                           ช่างฝีมือ (ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์)

บุคลากร
บุคลากร

                       นายปรีชา บุญเพ็ง                                                  นายสรายุทธ ขาวมาก                                    พนักงานจัดการของเสีย                                           พนักงานจัดการของเสีย         

บุคลากร
บุคลากร

                     นายจำเนียร ชำนาญ                                               นายกิตติพร ชำนาญ                                  พนักงานรักษาความปลอดภัย                                    พนักงานจัดการของเสีย

บุคลากร
บุคลากร

                     นางสาวพาณี ศรีนาค                                         นางนงค์ลักษณ์ จู้เล่งเส้ง                                        พนักงานจัดการของเสีย                                     พนักงานจัดการของเสีย

บุคลากร
บุคลากร
บุคลากร

        นางสาวสุดา คุ้มเดช                        นางสุภา คงชนะ                       นางสาวเรวดี สายทอง          พนักงานจัดการของเสีย             พนักงานจัดการของเสีย             พนักงานจัดการของเสีย

บุคลากร
บุคลากร

                      นางทัศนีย์ เกิดทอง                                           นางสาวสุพรรษา ศรศิลป์                                       พนักงานจัดการของเสีย                                      พนักงานจัดการของเสีย

บุคลากร
บุคลากร

       นางสาวเอมิกา งามคม                   นางสุดาพร ไหมนุ้ย                 นางสาวศรัญญา ปิ่นทอง        พนักงานจัดการของเสีย             พนักงานจัดการของเสีย            พนักงานจัดการของเสีย