คณะกรรมการ 5 ส Green

บุคลากร

นายไพวัลย เกิดทองมี
ประธานกรรมการ

ธุรการ
ธุรการ

นางสาวอรอุมา เกิดทองมี                                       นางสาวสุจิรา รูปโอ
กรรมการ                                                                กรรมการ

ธุรการ

       นางสาวนัทมณ  ลักขณา                                 นางสาวสกุลรัตน์ พุทธพงค์
      กรรมการ                                                              กรรมการ