ภารกิจหลัก

งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ

1. งานหนังสือรับ-ส่งหนังสือ

2. งานระบบงบประมาณ การวางแผนงบประมาณ

3. งานวัสดุ ครุภัณฑ์

4. งานบุคคล

5. การประชุมต่างๆ ภายในโครงการ

6. งานเว็บไซต์หน่วยงาน

7. ประสานงานทั่วไป

8. งานปฏิบัติงานของผู้หัวหน้าโครงการการนัดหมาย การเงิน และอื่นที่เกี่ยวข้องๆ

9. บริหารจัดการด้านเอกสารต่างๆ ร่างโต้ตอบ หนังสือ เอกสารรับเข้า-ส่งออก การดำเนินการเรื่องผ่านระบบ DOMS และการ ติดตามงาน

10. การจองห้องประชุมอิเลคทรอนิกส์ (E-booking)

11. ประสานงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

12. การบันทึกงานในระบบ WU E-Report

งานช่าง

งานซ่อมแซม/บำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำสีย เครื่องจักรกล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


งานเผาขยะ


ขั้นตอนก่อนดำเนินการเผาขยะ

1. ตรวจสอบปั้มน้ำ  สูบเข้า หอสเปร์

2. ตรวจสอบพัดลมดูดไอเสีย พร้อม จัดการขี้เถ้า เขม่าควัน  ในบริเวณใกล้เคียงและในปล่องควัน

3. ตรวจสอบหัวเผาทุกหัว  พร้อมทำความสะอาด

4. ตรวจสอบสกรู ขี้เถ้า ดูน้ำมันเกียร์ พร้อมทำความสะอาด

5. ตรวจสอบระบบไฮดรอลิก ระดับน้ำมัน มอเตอร์  ชุดไฟเปิดปิด วาร์ว และการทำงานของระบบ

6. พัดลม อัดอากาศ 

7. โกยขี้เถ้า  ออก ทุกจุด

8. พื้นเตาเผา กวาด สลับ กับล้าง

9. ใย่แมงมุม ในอาคาร

10. ห้องควบคุม  การจัดเก็บของ  ความสะอาดชั้นวางของ พื้น ใยแมงมุม

11. พื้นที่ หน้าเตา – หลังเตา  พร้อมตรวจเช็คปั้มน้ำ  และท่อน้ำทั้งหมด


งานกำจัดขยะ

พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

งานจัดการน้ำเสีย