วัตถุประสงค์ 5 ส. Green

วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 5 ส.

1.เพื่อปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในความมีระเบียบวินัยของพนักงาน

2.เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็น ระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม

4.เพื่อให้กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

5.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร