กิจกรรม

งานจัดการของเสีย ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม

มุทิตาจิต

งานเกษียรอายุ
งานเกษียรอายุ

                ทางโครงการบริหารจัดการของเสีย ได้จัดกิจกรรม มุทิตาจิต เกษียณอายุ ให้แก่ นายสุทน รอดสม ซึ่งเป็นพนักงานของโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์ แก่ โครงการ และเพื่อให้กาลังใจแก่ผู้ครบเกษียณอายุราชการในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ และมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

งานเกษียรอายุ
งานเกษียรอายุ
งานเกษียรอายุ

ช่วงเช้าทางโครงการมีพิธีสงฆ์ ซึ่งเป็นการทำบุญร่วมกัน

งานเกษียรอายุ
งานเกษียรอายุ

ช่วงกลางคืนจะมีการมอบดอกไม้ กล่าวแสดงความรู้สึกและร้องเพลงเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุ

กิจกรรมวันปีใหม่

กิจกรรมทำบุญ

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

การศึกษาดูงาน

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

การเยี่ยมชมและตรวจความเรียบร้อยของเครื่องอบไม้ ณ โครงการบริหารจัดการของเสีย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

12 มีนาคม 2563 ทางโครงการบริหารจัดการของเสีย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยนายไพรวัลย์ เกิดทองมี ผู้จัดการโครงการ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ด้านขบวนการจัดการขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ แก่นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณะสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์